Laatste wijziging: 10 februari 2021

Artikel 1.1. Definities
1.1.1. 4AllBusiness is een telefoondienst;
1.1.2. Aansluiting: de bevoegdheid om gebruik te maken van de Telecommunicatiedienst met inbegrip van
de voorzieningen;
1.1.3. Aanvraag: de aanvraag van de Diensten door de Aanvrager;
1.1.4. Aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag voor een Dienst bij 4AllBusiness indient;
1.1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van 4AllBusiness;
1.1.6. 4AllBusiness: de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4AllBusiness BV;
1.1.7. Contractant, ook wel aangeduid als Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee
4AllBusiness, al dan niet via een vertegenwoordiger van 4AllBusiness, een Opdrachtgeversovereenkomst is
aangegaan;
1.1.8. Dealers: Door 4AllBusiness aangestelde organisaties die 4AllBusiness software aanbieden aan hun
Contractanten/Opdrachtgevers;
1.1.9. Dienst: de onder de Overeenkomst door 4AllBusiness te leveren prestatie(s);
1.1.10. Geautoriseerde Medewerkers: de vertegenwoordigers van de Contractant die als zodanig in de
Aanvraag daartoe zijn aangewezen om handelingen namens de Contractant uit te voeren;
1.1.11. Informatienummer: een nummer uit de reeks 0800, 0900, 0906 of 0909 zoals die zijn vastgesteld in
het nationaal nummerplan;
1.1.12. IP: Internet Protocol, een protocol dat communicatie via het Internet mogelijk maakt;
1.1.13. Intellectuele Eigendomsrechten: alle merken, handelsnamen en alle andere intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en/of Voorzieningen;
1.1.14. Licentie: overeenkomst tussen 4AllBusiness en Contractant waardoor Contractant het recht
verkregen heeft om gedurende de looptijd van de licentie, software afkomstig van 4AllBusiness te grbuiken.
1.1.15. Netwerkaansluitpunt: het geheel van verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, die
deel uitmaken van een openbaar Telecommunicatienetwerk en nodig zijn om toegang te verkrijgen tot dit
Telecommunicatienetwerk en om efficiënt via dit netwerk te kunnen communiceren;
1.1.16. Opdrachtgever, ook wel aangeduid als Contractant, zie 1.1.6;
1.1.17. Opdrachtgeversovereenkomst: Overeenkomst tussen 4AllBusiness en Contractant voor het gebruik
van producten en/of diensten van 4AllBusiness;
1.1.18. OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit;
1.1.19. Overeenkomst: de Aanvraag, de Algemene Voorwaarden en voor zover van toepassing de
bijbehorende Service Level Agreement(s) op grond waarvan 4AllBusiness één of meer Diensten aan de
Contractant levert;
1.1.20. Randapparatuur: apparaten die bestemd zijn om op een openbaar Telecommunicatienetwerk te
worden aangesloten, zodanig dat zij:
a. rechtstreeks op Netwerkaansluitpunten kunnen worden aangesloten;
b. kunnen dienen voor interactie met een openbaar Telecommunicatienetwerk via directe of indirecte
aansluiting op Netwerkaansluitpunten ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van
informatie.
1.1.21. Service Periode: de periode waarbinnen een Dienst wordt geleverd.
1.1.22. Service Level Agreement: elke door 4AllBusiness opgestelde service level agreement met betrekking
tot een bepaalde Dienst;
1.1.23. Software: Met door 4AllBusiness geleverde software worden ook alle producten, versies en
hulpsystemen, gebaseerd op of behorende bij 4AllBusiness software bedoeld;
1.1.24. Startdatum: de eerste dag waarop de Dienst voor gebruik beschikbaar wordt gesteld aan de
Contractant;
1.1.25. Telecommunicatiedienst: een Dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering
van signalen over een Telecommunicatienetwerk, waaronder mede begrepen Diensten die via IP worden
afgehandeld;
1.1.26. Telecommunicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en routering
van signalen tussen Netwerkaansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere
elektromagnetische middelen mogelijk maken;
1.1.27. Voorzieningen: faciliteiten, waaronder mede begrepen apparatuur, ten behoeve van de levering van
een Dienst en/of onderdelen van een Telecommunicatienetwerk die door 4AllBusiness worden gebruikt en/of
ter beschikking gesteld aan de Contractant;
1.1.28. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.

Artikel 1.2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.2.1 Door het accepteren van een overeenkomst voor gebruik van de 4AllBusiness producten en/of
diensten, geeft Contractant/Contractant aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden
alsmede deze te hebben geaccepteerd.
1.2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle door de Contractant gehanteerde algemene
voorwaarden, van toepassing op de Diensten van 4AllBusiness en worden in het bijzonder geacht deel uit te
maken van alle aanbiedingen van 4AllBusiness.
1.2.4 In het geval van afwijking tussen bepalingen uit de Aanvraag, de Algemene Voorwaarden en voor zover
van toepassing de Service Level Agreement(s), prevaleren in de navolgende volgorde:
1. de Aanvraag;
2. de Service Level Agreement;
3. de Algemene Voorwaarden.
1.2.5 4AllBusiness heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Contractant is
aan deze wijzigingen en/of aanvullingen gebonden, tenzij deze 4AllBusiness binnen vijf werkdagen na de
bekendmaking daarvan schriftelijk meedeelt de betreffende wijzigingen en/of aanvullingen van de hand te
wijzen.
1.2.6 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn dan wel wordt vernietigd,
blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. 4AllBusiness en de Contractant zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe voorwaarden ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen
worden genomen.
1.2.7 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 1.3 Totstandkoming van de Overeenkomst
1.3.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt de Aanvraag plaats door invulling en ondertekening door de
Contractant van een daartoe bestemd formulier.
1.3.2 Een Aanvrager, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep,
dient gelijktijdig met de Aanvraag een paspoort, rijbewijs of ander bewijs ter identificatie als bedoeld in de
Wet op de Identificatieplicht aan 4AllBusiness over te leggen.
1.3.3 Een Aanvrager, zijnde een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, dient
gelijktijdig met de Aanvraag een uittreksel uit het handelsregister alsmede een paspoort, rijbewijs of ander
bewijs ter identificatie als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht aan 4AllBusiness over te leggen.
1.3.4 Een Aanvrager, zijnde een rechtspersoon, dient gelijktijdig met de Aanvraag een uittreksel uit het
handelsregister waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar vertegenwoordiger blijkt alsmede een
paspoort, rijbewijs of ander bewijs ter identificatie als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht van die
vertegenwoordiger aan 4AllBusiness over te leggen.
1.3.5 4AllBusiness is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek naar de Aanvrager uit te (doen) voeren.
1.3.6 4AllBusiness is gerechtigd een Aanvraag te weigeren, indien:
a. de Aanvrager handelingsonbekwaam is;
b. de Aanvrager niet voldoet aan de voor de Aanvrager geldende verplichtingen uit hoofde van het voor de
Aanvrager van toepassing zijnde artikel 1.3.2, 1.3.3 dan wel 1.3.4;
c. de Aanvrager enige andere verplichting in de Algemene voorwaarden niet nakomt dan wel aannemelijk is
dat de Aanvrager enige andere verplichting in de Algemene Voorwaarden niet na zal komen;
d. de Aanvrager enige financiële verplichting uit hoofde van een andere met 4AllBusiness gesloten
Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;
e. de uitslag van het in artikel 1.3.5 bedoelde kredietwaardigheidsonderzoek hiertoe naar het oordeel van
4AllBusiness aanleiding geeft.
1.3.7 4AllBusiness zal zich inspannen om binnen tien (10) Dagen na ontvangst van de Aanvraag de
Aanvrager te berichten of de Aanvraag is geaccepteerd.
1.3.8 De Overeenkomst tussen 4AllBusiness en de Aanvrager komt tot stand op de datum van de schriftelijke
bevestiging door 4AllBusiness van acceptatie van de conform artikel 1.3.1 gedane Aanvraag van een Dienst.

Artikel 1.4 Geautoriseerde Medewerkers
1.4.1 De Contractant zal Geautoriseerde Medewerkers aanwijzen voor de taken zoals genoemd in de
Overeenkomst.
1.4.2 De Contractant dient er zorg voor te dragen dat de Geautoriseerde Medewerkers voldoende opgeleid en
competent zijn om hun werkzaamheden te verrichten.

Artikel 1.5 Eigendom en bescherming van de Voorzieningen
1.5.1 4AllBusiness kan ten behoeve van het verlenen van de Diensten Voorzieningen aan de Contractant ter
beschikking stellen. De Overeenkomst strekt niet tot eigendomsoverdracht van de Voorzieningen.
1.5.2 De Contractant zal de op de Voorzieningen aangebrachte typenummers, serienummers, logo’s en/of
andere aangebrachte markeringen ter identificatie onverlet laten.
1.5.3 Indien derden met betrekking tot door 4AllBusiness ter beschikking gestelde Voorzieningen rechten
willen doen gelden of ingeval van faillissement of surséance van de Contractant of de toepassing van de
wettelijke schuldsanering op de Contractant, dient de Contractant deze derden, de curator of de
bewindvoerder terstond van de eigendom van 4AllBusiness van de Voorzieningen op de hoogte te stellen. De
Contractant dient voorts 4AllBusiness onverwijld ter zake in te lichten.
1.5.4 De Contractant is niet gerechtigd zelf dan wel door derden wijzigingen in de Voorzieningen aan te
(doen) brengen of deze te (doen) verplaatsen of op enige wijze de Voorzieningen aan te (doen) tasten
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4AllBusiness.
1.5.5 4AllBusiness is gerechtigd de technische specificaties van de Voorzieningen op elk moment te wijzigen.
Dergelijke wijzigingen zullen geen wezenlijke invloed hebben op de prestaties van de Dienst.

Artikel 1.6 Intellectuele eigendomsrechten
1.6.1 De Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij 4AllBusiness of een derde, tenzij schriftelijk anders
wordt overeengekomen.
1.6.2 4AllBusiness kan voor het voorgenomen gebruik van de Diensten aan de Contractant een persoonlijk,
niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten verschaffen.
Indien de Intellectuele Eigendomsrechten bij derden berusten, zal 4AllBusiness zich ertoe inspannen dat de
Contractant een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht hierop verkrijgt. De
Contractant zal alle redelijke instructies met betrekking tot het gebruik van de Intellectuele
Eigendomsrechten van 4AllBusiness of derden opvolgen. De Contractant is niet gerechtigd het gebruiksrecht
over te dragen of sub-licenties te verlenen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 4AllBusiness.
1.6.3 Alle rechten die de Contractant uit hoofde van de Overeenkomst heeft om gebruik te maken van de
Intellectuele Eigendomsrechten van 4AllBusiness of derden vervallen bij einde van de Dienst waarop de
Intellectuele Eigendomsrechten betrekking hebben of bij einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 1.7 Geheimhouding
1.7.1 4AllBusiness en de Contractant, zijnde een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in
de uitoefening van bedrijf of beroep, zullen alle informatie welke uit hoofde van de Overeenkomst wordt
uitgewisseld tussen 4AllBusiness en deze Contractant of waarvan 4AllBusiness en deze Contractant uit hoofde
van de Overeenkomst op andere wijze kennis nemen, geheimhouden en 4AllBusiness en deze Contractant
zullen deze informatie niet publiceren of anderszins openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij.
1.7.2 4AllBusiness en de in lid 1 genoemde Contractant zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen om de
geheimhouding van de informatie te waarborgen en om te voorkomen dat de informatie zonder toestemming
gepubliceerd of anderszins openbaar zal worden gemaakt.
1.7.3 4AllBusiness en de in lid 1 genoemde Contractant zullen hun werknemers en /of derden, die betrokken
zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.
1.7.4 De verplichtingen uit dit artikel zijn niet van toepassing op informatie welke
(a) reeds op het moment van sluiten van de Overeenkomst bekend is bij de andere partij,
(b) algemeen beschikbaar is anders dan door inbreuk op de Overeenkomst,
(c) ontvangen is van een derde partij zonder restricties, indien en voor zover deze derde partij daartoe
gerechtigd is, of
(d) openbaar is gemaakt uit hoofde van een wettelijke verplichting of bevel.
1.7.5 De verplichtingen uit dit artikel blijven onverminderd van kracht na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 1.8 Overige verplichtingen Contractant
1.8.1 Indien de Contractant verhuist dan wel de factuuradressen van de Contractant wijzigt, dient de
Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en / of
nieuwe factuuradressen schriftelijk aan 4AllBusiness mee te delen.
1.8.2 Het is de Contractant niet toegestaan een Dienst te gebruiken in strijd met de wet, de openbare orde of
de goede zeden. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10.3, vrijwaart de Contractant 4AllBusiness tegen
aanspraken van derden ten gevolge van het niet nakomen door de Contractant van verplichtingen uit dit
artikellid.
1.8.3 De Contractant is verplicht aan 4AllBusiness alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en alle
noodzakelijke medewerking zonder vertraging te verlenen die 4AllBusiness nodig heeft voor het in stand
houden van de goede werking van de Diensten.
1.8.4. De Contractant is verplicht aan 4AllBusiness EUR 75,- te betalen wanneer Contractant besluit het
aangekochte cq naar 4AllBusiness geporteerde geografische nummer binnen een jaar uit te porteren naar
een andere provider.

Artikel 1.9 Aansprakelijkheid 4AllBusiness
1.9.1 4AllBusiness is in het kader van de totstandkoming en /of uitvoering van de Overeenkomst niet
aansprakelijk voor enige schade behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
1.9.2 4AllBusiness is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die de
Contractant lijdt als gevolg van een aan 4AllBusiness toerekenbare tekortkoming tot een bedrag van
maximaal NLG 500.000,- of EUR 226.890,- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
1.9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade-oorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade
en de wijze van herstel.
1.9.4 Iedere aansprakelijkheid van 4AllBusiness voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt
in dit verband in ieder geval verstaan:
a. winstderving;
b. verliezen;
c. kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en
d. andere schade dan directe schade als vermeld in artikel 1.9.3.
1.9.5 De vorengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid van 4AllBusiness komen te vervallen in geval
van schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel en /of indien er sprake is van opzet of grove
schuld van 4AllBusiness.
1.9.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na het ontstaan daarvan
schriftelijk aan 4AllBusiness te zijn gemeld, bij gebreke waarvan de schade niet voor vergoeding in
aanmerking komt.
1.9.7 4AllBusiness is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet of niet goed functioneren van
Telecommunicatienetwerken van derden en/of (telecommunicatie-)diensten van derden.

Artikel 1.10 Aanspraklijkheid Contractant
1.10.1 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming en/of
onrechtmatige daad van de Contractant. Onder deze schade valt tevens schade als gevolg van tenietgaan,
verlies, diefstal of beschadiging van de Voorzieningen.
1.10.2 Beschadiging zoals bedoeld in het onderhavige artikel omvat mede slijtage die is veroorzaakt door
onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling door de Contractant.
1.10.3 De Contractant vrijwaart 4AllBusiness tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die op enigerlei
wijze op 4AllBusiness verhaald kan worden.
1.10.4 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit onbevoegde toegang of onbevoegd
gebruik door derden van de netwerken en systemen van de Contractant en/of van 4AllBusiness. Teneinde
onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik van de netwerken en systemen van de Contractant en/of van
4AllBusiness te voorkomen, is de Contractant verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van
een security policy en zal de Contractant voldoen aan de veiligheidsmaatregelen van 4AllBusiness.
4AllBusiness is gerechtigd de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang op te
schorten of te beëindigen, indien 4AllBusiness vermoedt of mag vermoeden dat van onbevoegde toegang of
onbevoegd gebruik sprake is.

Artikel 1.11 Vergoeding
1.11.1 De Contractant zal aan 4AllBusiness de door 4AllBusiness vastgestelde vergoedingen voor de door
4AllBusiness of in opdracht van 4AllBusiness aan Contractant geleverde of te leveren Diensten betalen. De
vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodieke
bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van een Dienst. De bedragen worden vermeerderd
met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
1.11.2 De door 4AllBusiness gehanteerde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die
van overheidswege worden opgelegd.
1.11.3 4AllBusiness heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Contractant is aan een
prijswijziging gebonden, tenzij deze binnen vijf dagen nadat deze wijziging aan hen bekend is gemaakt de
betreffende overeenkomst conform deze algemene voorwaarden opzegt.
1.11.4 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van 4AllBusiness beslissend, tenzij
door de Contractant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
1.11.5 Indien 4AllBusiness werkzaamheden en /of diensten levert die niet in de Overeenkomst zijn bepaald,
kunnen deze werkzaamheden en /of diensten gefactureerd worden tegen de op dat moment geldende
tarieven van 4AllBusiness.

Artikel 1.12 Betaling
1.12.1 4AllBusiness is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van eenmalig en periodiek verschuldigde
vergoedingen.
1.12.2 Alle facturen van 4AllBusiness dienen zonder aftrek, korting of verrekening te worden betaald
overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Ontbreken dergelijke voorwaarden, dan
geldt een betalingstermijn van 8 dagen netto.
1.12.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal betaling plaatsvinden door middel van doorlopende
automatische incasso autorisatie bij een bank- of giroinstelling, waartoe 4AllBusiness door middel van een
schriftelijke machtiging door de Contractant is gemachtigd.
1.12.4 Indien geen automatische incasso is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden op de wijze en
binnen de termijn zoals op de factuur is vermeld.
1.12.5 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur
schriftelijk aan 4AllBusiness kenbaar te worden gemaakt. De Contractant zal betaling van enig in rekening
gebracht bedrag, waartegen geen schriftelijk bezwaar kenbaar is gemaakt, nimmer opschorten.

Artikel 1.13 Niet-tijdige betaling
1.13.1 Indien de Contractant niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft betaald dan wel indien
automatische incasso binnen de op de factuur vermelde termijn niet mogelijk is, is de Contractant zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim.
1.13.2 Vanaf de datum waarop de Contractant in verzuim is, is de Contractant over het verschuldigde bedrag
dat enige ingebrekestelling nodig is,een rente verschuldigd van 1 % per maand, een gedeelte van een maand
daaronder begrepen Indien degene die de factuur dient te voldoen nalatig blijft de vordering te voldoen, kan
de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
die 4AllBusiness ter incasso van haar factuur dient te maken, voor rekening van degene die tot betaling van
de betreffende factuur gehouden is, met een minimum van 250 exclusief BTW.
1.13.3 4AllBusiness is eerst gerechtigd tot (gedeeltelijke) buitengebruikstelling van de Dienst of tot
ontbinding van (een gedeelte van) de Overeenkomst wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat de
Contractant ook binnen een, in een door 4AllBusiness te zenden herinnering, nadere termijn niet heeft
betaald.

Artikel 1.14 Borgtocht, waarborgsom, bankgarantie
1.14.1 Indien op grond van feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Aanvrager en
/ of de Contractant aan zijn / haar betalingsverplichting zal voldoen, is 4AllBusiness gerechtigd van de
Aanvrager en / of de Contractant hetzij een borgtocht, een bankgarantie of een garantie van de
moedermaatschappij van de Contractant te verlangen, hetzij een waarborgsom te vorderen.

Artikel 1.15 Privacy
1.15.1 Persoonsgegevens worden in het kader van de bedrijfsvoering van 4AllBusiness verwerkt.
4AllBusiness verwerkt persoonsgegevens voor:

 • kredietwaardigheidsonderzoek;
 • marktonderzoek, verkoopactiviteiten en marketing van werkzaamheden en /of diensten van 4AllBusiness of
  van met haar verbonden vennootschappen;
 • facturatie;
 • verkeersbeheer.

1.15.2 4AllBusiness draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om
persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het
mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 4AllBusiness garandeert Contractant dat zij
de persoonsgegevens van Contractant en haar medewerkers nimmer aan derden ter beschikking zullen
stellen zonder toestemming van Contractant.
1.15.3 4AllBusiness zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie, waaronder
persoonsgegevens, naleven.
1.15.4 Voor zover 4AllBusiness in het kader van de Dienst persoonsgegevens – waaronder mede doch niet
uitsluitend begrepen persoonsgegevens van werknemers van de Contractant – in opdracht van de
Contractant verwerkt, treedt 4AllBusiness op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en treedt de Contractant op als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De Overeenkomst zal alsdan gelden als de overeenkomst waarin de uitvoering van de
verwerking door 4AllBusiness als bewerker wordt geregeld en op basis waarvan een verbintenis ontstaat
tussen 4AllBusiness en de Contractant ex artikel 14 lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1.15.5 Contractant stemt er mee in dat 4AllBusiness de NAW-gegevens van haar organisatie bekend mag
maken aan prospects die om referenties vragen, tenzij Contractant te kennen heeft gegeven daarmee niet
accoord te gaan.
1.15.5 4AllBusiness zal prospects en Contractant uitsluitend met elkaar in contact brengen als Contractant
daartoe vooraf zijn toestemming toe heeft gegeven.
1.15.6. Contractants stemmen er mee in dat 4AllBusiness derden statistische informatie verschaft over b.v.
het aantal Contractants, het aantal bezoekers van websites en het aantal individuele aanbiedingen, en wel op
zodanige wijze, dat de anonimiteit van Contractants gewaarborgd blijft.

Artikel 1.16 Duur en einde
1.16.1 De Service Periode vangt aan op de Startdatum en wordt aangegaan voor de initiële periode zoals
aangegeven in de Aanvraag, bij gebreke waarvan de Service Periode wordt aangegaan voor een initiële
periode van twaalf (12) maanden.
1.16.2 Na ommekomst van de initiële periode zal de Service Periode telkens verlengd worden met perioden
van twaalf (12) maanden, tenzij en totdat een der partijen schriftelijk en met in achtneming van een
opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de dan geldende Service Periode aan de andere partij
aangeeft de Service Periode niet te willen verlengen, in welk geval de Overeenkomst van rechtswege eindigt
op de laatste dag van de dan geldende Service Periode.
1.16.3 Indien de Overeenkomst door de Contractant voor het einde van de dan geldende Service Periode
wordt opgezegd, zal hij, onverminderd de overige rechten van 4AllBusiness, een beëindigingsvergoeding
zoals beschreven in de Overeenkomst en/of in de Service Level Agreement verschuldigd zijn. Indien de
daadwerkelijk door 4AllBusiness geleden schade hoger is dan de eerder genoemde beëindigingsvergoeding,
is 4AllBusiness gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen.
1.16.4 Zowel de Contractant als 4AllBusiness zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien de
andere partij tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voor zover dit
tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient eerst een schriftelijke
aanmaning te worden verzonden behoudens het geval waarin reeds een herinnering als bedoeld in artikel
1.13.3 is verzonden.
1.16.5 4AllBusiness is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van
faillissement, surséance van betaling of toepassing wettelijke schuldsanering van de Contractant, tenzij de
curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de Overeenkomst en daarbij zekerheid stelt
overeenkomstig artikel 1.14.
1.16.6 De Contractant is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen
zolang de Dienst nog niet tot stand is gebracht met dien verstande dat de Contractant alsdan gehouden is de
reeds door 4AllBusiness gemaakte kosten te vergoeden.
1.16.7 Na einde van de Overeenkomst dient de Contractant op eerste verzoek van 4AllBusiness de
gelegenheid tot verwijdering van de Voorzieningen te bieden. Indien de Contractant één (1) maand na
beëindiging van de Overeenkomst 4AllBusiness nog niet in de gelegenheid heeft gesteld de werkzaamheden
te verrichten, blijven de in artikel 1.11 bedoelde bedragen door hem verschuldigd tot het moment dat
4AllBusiness de hier bedoelde werkzaamheden heeft kunnen verrichten.

Artikel 1.17 Contractsoverneming
1.17.1 De Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of
in onderaanneming uit te besteden aan een derde zonder schriftelijke toestemming van 4AllBusiness, welke
toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
1.17.2 4AllBusiness is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de
rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te
besteden. In het geval de Contractant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van bedrijf
of beroep, heeft de Contractant het recht de Overeenkomst te ontbinden indien 4AllBusiness gebruik maakt
van haar recht verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 1.18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.18.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
1.18.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 1.19 Wijziging van de Algemene Voorwaarden en tarieven
1.19.1 4AllBusiness is gerechtigd de Algemene Voorwaarden en/of de tarieven te wijzigen.
1.19.2 4AllBusiness zal zich inspannen om de Contractant te informeren over wijzigingen van de Algemene
Voorwaarden en/of de tarieven.
1.19.3 De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en/of de tarieven treden in werking veertien (14)
dagen na het moment van informeren als bedoeld in artikel 1.19.2.

Artikel 1.20 Overmacht
1.20.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht.
1.20.2. Onder overmacht aan de zijde van 4AllBusiness wordt in ieder geval mede begrepen:
a. gebrek en/of storingen in enig middel van datacommunicatie, productie
of energievoorziening;
b. niet of niet tijdige levering aan 4AllBusiness door enige leverancier;
c. onderhoudswerkzaamheden;
d. brand of andere ongevallen in het bedrijf van 4AllBusiness;
e. werkstakingen;
f. ziekte van niet vervangbaar personeel danwel in te zetten derden.
1.20.3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de
overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is
gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens iets verschuldigd zullen
zijn.

Artikel 1.21 Vrijwaring
1.21.1 Contractant is gehouden 4AllBusiness te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin 4AllBusiness
mocht vervallen doordat derden een vordering op 4AllBusiness instellen ter zake van enig feit, waarvoor
aansprakelijkheid jegens Contractant in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 1.22 Slotbepalingen
1.22.1. Contractants zullen afzien van het zenden van ongevraagde commerciële e-mail naar 4AllBusiness en
andere Contractants en / of dealers.
1.22.2. Contractants dienen 4AllBusiness op de hoogte te stellen van iedere voor 4AllBusiness relevante
wijziging in de aan 4AllBusiness verstrekte gegevens.
1.22.3. 4AllBusiness heeft te allen tijde het recht zonder voorafgaande mededeling om wijzigingen in
producten aan te brengen. Ingeval backward compatiblity niet mogelijk is zal gratis conversie software,
conversies en/of aanwijzingen voor het oplossen van problemen beschikbaar gesteld worden. 4AllBusiness is
niet gehouden de wijziging te motiveren.

Telecommunicatiedienst

Voorwoord
Voor zover de Dienst een Telecommunicatiedienst is, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk 2 in aanvulling op de
bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing.

Artikel 2.1 Tot stand brengen van een aansluiting
2.1.1 4AllBusiness zal zich redelijkerwijs inspannen om de Aansluiting op de overeengekomen datum tot
stand te brengen. 4AllBusiness zal de Aansluiting tot stand brengen op een wijze die zij noodzakelijk acht.
Indien mogelijk zal 4AllBusiness rekening houden met de redelijke verzoeken van de Contractant.
2.1.2 De Contractant garandeert dat al hetgeen benodigd is voor het tot stand brengen van de Aansluiting op
de locatie van de Contractant aanwezig en beschikbaar is. 4AllBusiness is niet verantwoordelijk voor
vertragingen in het tot stand brengen van de Aansluiting indien dit het gevolg is van het niet voldoen door de
Contractant aan zijn verplichting uit dit artikellid.
2.1.3 De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die 4AllBusiness en /of haar onderaannemers
maken als gevolg van enige vertraging in de totstandbrenging van de Aansluiting, voor zover deze vertraging
het gevolg is van het niet nakomen door Contractant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 2.2 Toegang
2.2.1 De Contractant is verplicht toe te staan dat in en aan gebouwen alsmede in en op gronden welke
daarmee één geheel vormen Voorzieningen worden aangebracht ten behoeve van een Aansluiting of vaste
verbinding in die gebouwen of in naburige gebouwen en dat deze Voorzieningen worden instandgehouden,
gewijzigd, verplaatst of verwijderd.
2.2.2 Ten behoeve van de in artikel 2.2.1 genoemde werkzaamheden, alsmede ten behoeve van het
opheffen van storingen en de controle op de naleving van de voorwaarden met betrekking tot de aldaar
bedoelde Voorzieningen, dient de Contractant de daarmee belaste personen toegang te verlenen tot de
plaatsen waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Desgewenst zullen deze personen zich
legitimeren.
2.2.3 Op verzoek van 4AllBusiness zal de Contractant alle maatregelen nemen zodat 4AllBusinessde
werkzaamheden naar behoren kan verrichten.

Artikel 2.3 Toegangscodes
2.3.1 Indien ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting benodigd, zal 4AllBusiness aan de Contractant
één of meer toegangscodes toekennen.
2.3.2 De Contractant kan geen recht doen gelden op het verkrijgen of het behouden van toegekende
toegangscode(s).

Artikel 2.4 Wijziging in de eigenschappen van een Telecommunicatiedienst
2.4.1 De technische eigenschappen van een Telecommunicatiedienst kunnen door 4AllBusiness worden
gewijzigd als gevolg van veranderingen in het door 4AllBusiness voor de Dienst van derden gebruikte
Telecommunicatienetwerk dan wel ten einde de Dienst aan te passen, onderhouden of correcties op de
Dienst uit te voeren.
2.4.2 Voor zover mogelijk zal 4AllBusiness zich redelijkerwijs inspannen de in artikel 2.4.1 bedoelde
wijzigingen zodanig uit te voeren dat die wijzigingen het niveau van de Dienst die de Contractant op dat
moment krijgt niet zal verminderen. Indien een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties
zal hebben voor de Contractant, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan zes (6) weken – of zoveel
langer als, ter beoordeling van 4AllBusiness, redelijkerwijs mogelijk is – nadat deze bekend is gemaakt.
2.4.3 4AllBusiness is gerechtigd een Telecommunicatiedienst te beëindigen met in acht neming van een
termijn van zes (6) weken vanaf de datum waarop dit aan de Contractant is medegedeeld, indien technische
of bedrijfseconomische redenen 4AllBusiness daartoe noodzaken.

Artikel 2.5 Beschikbare ruimte
2.5.1 De Contractant dient er zorg voor te dragen dat de voor de Voorzieningen beschikbaar gestelde ruimte:
a. droog en trillingsvrij is;
b. bescherming biedt tegen schadelijke invloeden;
c. voldoet aan de eisen zoals van tijd tot tijd door 4AllBusiness vastgesteld.

Artikel 2.6 Gebruik
2.6.1 Het is de Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
4AllBusiness op het Netwerkaansluitpunt door derden Randapparatuur te doen aansluiten.
2.6.2 Het is de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te laten verrichten, die ten
doel hebben de bedragen te verlagen, die bij het achterwege blijven van die handelingen door de Contractant
verschuldigd zouden zijn.
2.6.3 Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Aansluiting of van
aangesloten Randapparatuur, is de Contractant verplicht aan alle door 4AllBusiness gegeven redelijke
voorschriften gevolg te geven.
2.6.4 Voor zover dit door 4AllBusiness wordt verlangd, dient de Contractant de elektriciteit die nodig is voor
het gebruik van de Aansluiting beschikbaar te stellen en te bekostigen.

Artikel 2.7 Onderhoud en serviceverlening
2.7.1 Onderhoud en serviceverlening van de Aansluitingen zal door 4AllBusiness worden verricht conform de
toepasselijke Service Level Agreement.

Artikel 2.8 Vergoedingen Telecommunicatiedienst
2.8.1 Eenmalige vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de Startdatum.
2.8.2 Gebruiksafhankelijke vergoedingen worden achteraf in rekening gebracht en zijn verschuldigd vanaf de
datum dat ze in rekening zijn gebracht.
2.8.3 Periodieke vergoedingen worden vooraf in rekening gebracht en zijn verschuldigd vanaf de datum dat
ze in rekening zijn gebracht.
2.8.4 Indien de totstandkoming van de Aansluiting exceptionele kosten met zich meebrengt, is 4AllBusiness
gerechtigd deze kosten boven op de eenmalige vergoedingen aan de Contractant door te berekenen.
2.8.5 4AllBusiness is gerechtigd met onmiddellijke ingang haar tarieven te wijzigen indien en voor zover
zulks voortvloeit uit een gerechtelijke beslissing, een beslissing van OPTA of een beslissing van een andere
bevoegde instantie.

Artikel 2.9 Buitengebruikstelling van een Aansluiting
2.9.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen behoudt 4AllBusiness zich het recht voor de
Aansluiting alsmede haar overige dienstverlening tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien de Contractant ter
zake van een Aansluiting een verplichting jegens 4AllBusiness niet nakomt en deze niet-nakoming naar het
redelijke oordeel van 4AllBusiness buitengebruikstelling rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van
vergoedingen, waaronder mede begrepen maandelijkse vergoedingen, blijft gedurende de
buitengebruikstelling onverkort bestaan.
2.9.2 4AllBusiness is bevoegd tot buitengebruikstelling van een Aansluiting over te gaan zonder
ingebrekestelling of mededeling in de volgende gevallen:
a) indien de Contractant in strijd handelt met de artikelen 2.6.3, 2.2.1 of 1.8.3.,
b) indien de Contractant in verzuim is als bedoeld in artikel 1.13.1,
c) indien de Contractant weigert op verzoek van 4AllBusiness zekerstelling te verstrekken overeenkomstig
artikel 1.14.1, of d) indien de Contractant dusdanige schade veroorzaakt, dat van 4AllBusiness niet verlangd
kan worden dat de Aansluiting in stand wordt gehouden.
2.9.3 Tot indienststelling wordt weer overgegaan, indien de Contractant binnen de door 4AllBusiness
gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de indienststelling is een door 4AllBusiness te
bepalen bedrag aan heraansluitkosten verschuldigd.
2.9.4 4AllBusiness is gerechtigd om ten behoeve van noodonderhoud en routinematig onderhoud de
Aansluiting tijdelijk buiten gebruik te stellen.
2.9.5 Indien 4AllBusiness op basis van wet of andere regelgeving of een uitspraak van een bevoegde
Nederlandse of buitenlandse autoriteit niet langer in staat is de Telecommunicatie Dienst te exploiteren, is
4AllBusiness bevoegd om de Aansluiting per direct buiten gebruik te stellen.

Artikel 2.10 Wijziging, verplaatsing of verhuizing van een Aansluiting
2.10.1 Ingeval de Contractant een wijziging, verplaatsing of verhuizing van zijn Aansluiting wenst, dient hij
een daarop gerichte Aanvraag bij 4AllBusiness in te dienen. Voor de verdere aanvraagprocedure is het
gestelde in de artikelen 1.3 en 2.1 van toepassing.

Artikel 2.11 Facturering
2.11.1 4AllBusiness brengt de verschuldigde bedragen in rekening door middel van een gespecificeerde
factuur, tenzij de Contractant kenbaar heeft gemaakt een geheel of gedeeltelijk niet gespecificeerde factuur
te willen ontvangen.
2.11.2 Voor een specificatie die boven de door 4AllBusiness gehanteerde standaard specificaties uitgaat, is
4AllBusiness gerechtigd een vergoeding bij de Contractant in rekening te brengen volgens daartoe door
4AllBusiness vastgestelde tarieven.

Artikel 2.12 Doorschakeling, nummerinformatie en aftappen
2.12.1 4AllBusiness zal -voor zover technisch mogelijk- op verzoek van de Contractant de doorschakeling
van derden naar het bij de Contractant in gebruik zijnde Netwerkaansluitpunt ongedaan maken.
2.12.2 Ten behoeve van het afwikkelen van telecommunicatieverkeer over verschillende
Telecommunicatienetwerken in Nederland en het buitenland wordt nummerinformatie uitgewisseld.
4AllBusiness kan niet instaan voor de naleving van de hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving door
andere aanbieders dan 4AllBusiness.
2.12.3 4AllBusiness is gehouden om medewerking te verlenen aan krachtens enige wettelijke bepaling
bevoegd gegeven last tot aftappen.

Artikel 2.13 Nummers en nummerportabiliteit
2.13.1 4AllBusiness kent aan de Contractant een of meer nummers toe, tenzij een nummer dat reeds bij de
Contractant in gebruik is of een aan hem door OPTA toegewezen nummer door 4AllBusiness kan worden
geaccepteerd. Indien het nummer van de Contractant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het
nummer worden behouden indien de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder
meewerkt aan nummerportabiliteit. De Contractant is alsdan een eenmalig bedrag aan administratiekosten
verschuldigd aan 4AllBusiness. Toekenning van nummers kan onder beperkingen worden verleend.
2.13.2 4AllBusiness is gerechtigd een toegekend nummer te wijzigen of in te trekken indien wijzigingen in
het nationaal nummerplan, wijzigingen in nummertoewijzing door OPTA of in andere omstandigheden die
nummerwijziging of intrekking noodzakelijk maken.
2.13.3 Bij einde van de Overeenkomst met 4AllBusiness kan de Contractant aan 4AllBusiness verzoeken het
(de) door hem bij de Aansluiting gebruikte nummer(s) over te zetten naar een andere
telecommunicatieaanbieder, mits 4AllBusiness met deze aanbieder een overeenkomst over
nummerportabiliteit heeft gesloten.
2.13.4 Indien de Contractant een Informatienummer houdt of in gebruik heeft, is de Contractant verplicht
zich te houden aan de Code voor Telefonische Informatiediensten van de Stichting informatiediensten code.

Artikel 2.14 Ons geschillenartikel
2.14.1 Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de
overeenkomst met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel
door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
2.14.2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument
zijn klacht eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.
2.14.3. De ondernemer zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk
reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de consument binnen die termijn
schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
2.14.4 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de ondernemer, dan wel binnen 30
dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten
worden gereageerd, kan de consument het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie
Telecommunicatie.
2.14.5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze
keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen
vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij
zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te
leggen.
2.14.6 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De
beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van
een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 2.15 Domeinnamen en IP-adressen
2.15.1 Op verzoek van de Contractant zal 4AllBusiness bemiddelen bij het verkrijgen door de Contractant
van een domeinnaam en /of (klasse van) IP-adres. 4AllBusiness kan niet garanderen dat een domeinnaam
en /of (klasse van) IP-adres wordt verleend.
2.15.2 De Contractant dient 4AllBusiness op haar verzoek te voorzien van alle informatie die benodigd is het
verkrijgen van een domeinnaam en /of (klasse van) IP-adres. De Contractant is verantwoordelijk voor de
juiste, volledige en tijdige verstrekking van de door 4AllBusiness benodigde informatie voor het verkrijgen
van een domeinnaam en /of (klasse van) IP-adres.
2.15.3 Op de registratie van een domeinnaam en /of (klasse van) IP-adres zijn de voorwaarden van de
instantie waar de domeinnaam en /of het IP-adres wordt geregistreerd van toepassing. De Contractant dient
deze voorwaarden in acht te nemen.
2.15.4 De Contractant is aan 4AllBusiness de door 4AllBusiness vastgestelde eenmalige standaard
vergoeding verschuldigd voor de bemiddeling door 4AllBusiness bij het verkrijgen door de Contractant van
een domeinnaam en /of IP-adres.

Levering van Software

Voorwoord
Voor zover de Dienst de levering van Software betreft, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk 3 in aanvulling op
de bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing.

Artikel 3.1 Licenties ten behoeve van het gebruik van Software.
3.1.1 Contractant accepteert de voorwaarden van de licentie door:
a) ondertekening van een door 4AllBusiness aangeboden overeenkomst,
b) door plaatsing van een opdracht,
c) door downloaden of installatie van 4AllBusiness software,
d) door het openen van de verpakking van de 4AllBusiness software
3.1.2 De licentie geeft aan Contractant het recht om 4AllBusiness software voor privé of zakelijke doeleinden
in te zetten. Evaluatieversies dienen uitsluitend ter bestudering van het product.
3.1.3 Alle 4AllBusiness software, ook free- en shareware en maatwerk, inclusief documentatie en
cursusmateriaal, blijft eigendom van 4AllBusiness en valt onder de bescherming van internationale wettelijke
regelingen voor auteursrechten.
3.1.4 Documentatie ongeacht de vorm, ook gedeeltelijk, mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van
4AllBusiness gekopieerd of gepubliceerd worden.
3.1.5 4AllBusiness software software mag niet verkocht, verhuurd, uitgeleend, overgedragen, opgedeeld,
gedecompileerd, gedisassembleerd of gewijzigd worden.
3.1.6 Contractant mag zonder schriftelijke toestemming van 4AllBusiness geen werkzaamheden uitvoeren die
de correcte werking van de software verstoren of zouden kunnen verstoren. Zo is het niet toegestaan om de
structuur van de database(s) te wijzigen, database(s) te koppelen aan niet-4AllBusiness software en
databases over te zetten naar andere opslagsystemen (w.o. merken/typen dataservers).
3.1.7 Een multi-user licentie geldt standaard voor maximaal 4 alleenstaande PC’s binnen 1 ruimte of op 1
fileserver voor 1 LAN binnen 1 gebouw. Voor andere al dan niet gekoppelde LAN’s is er een organisatiebrede
WAN-licentie.
3.1.8. Het serienummer wordt pas verstrekt na ontvangst van de betaling.
3.1.9. De licentie tot het gebruik van 4AllBusiness software geldt voor onbeperkte duur. 4AllBusiness
software wordt echter maximaal 5 jaar ondersteund. Ondersteuning gaat door de 4AllBusiness helpdesk en is
2 tot maanden na aanschaf van de software gratis en gaat hierna tegen vergoeding of volgens de bepalingen
van het service- en onderhoudscontract. Bij overdracht van 4AllBusiness of haar producten zullen de lopende
verplichtingen worden overgenomen door de nieuwe eigenaar.
3.1.10. 4AllBusiness heeft het recht een licentie te weigeren of te beëindigen, indien 4AllBusiness van
oordeel is dat:
a) Contractant niet voldoet aan de verplichtingen die aan de licentie of deze algemene voorwaarden zijn
verbonden,
b) Contractant de producten en/of diensten inzet voor doeleinden die:

 • in strijd zijn met geldende wetgeving,
 • de zakelijke belangen van 4AllBusiness (kunnen) schaden.
  4AllBusiness is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten tijde van het beëindigen van de
  Opdrachtgeversovereenkomst ter zake aan gelden zijn betaald.

3.1.11. De software dient onmiddellijk van alle systemen te worden verwijderd indien de licentie is beëindigd
of Contractant niet akkoord gaat met de bepalingen van de licentie en/of deze algemene voorwaarden.
3.1.12 Gebruik van 4AllBusiness software zonder de juiste licentie of inbreuk op de licentievoorwaarden kan
leiden tot strafvervolging.

Artikel 3.2 Garantiebepalingen
3.2.1 De garantieperiode is 1 jaar.
4AllBusiness garandeert gedurende de garantieperiode het navolgende:
3.2.1.1. De software werkt substantieel overeenkomstig de bijbehorende beschrijving en handleiding op
hardware die voldoet aan de in de handleiding gestelde specificaties.
3.2.1.2. Bij fouten in de geleverde informatiedrager(s) worden deze kosteloos vervangen.
3.2.1.3. De geleverde bestanden zijn gecontroleerd op beschadigingen en virussen d.m.v. een recente
viruschecker.
3.2.1.4. De serienummers zijn uniek.
3.2.1.5 De geregistreerde Contractant wordt schriftelijk, per e-mail, elektronische nieuwsbrief of publicatie
op de website(s) van 4AllBusiness op de hoogte gehouden van leverbare upgrades en adreswijzigingen
benodigd voor de ondersteuning.
3.2.1.6 Kostenloze helpdesk gedurende 2 maanden na aanschaf.
3.2.1.7 De garantie is niet van toepassing ingeval van niet correct functionerende hardware en operation
systems, aanwezigheid van virussen, spyware e.d., ondeskundig gebruik.

Artikel 3.3. Abonnementen
3.3.1. Een abonnement op diensten van 4AllBusiness geldt voor de duur van één jaar en wordt telkens
stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij het uiterlijk 2 kalendermaanden voor het verstrijken van de
betreffende periode door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst wordt opgezegd.
3.3.2. Facturering geschiedt vanaf het begin de maand voorafgaande aan de maand waarin de begindatum
valt.
3.3.3. Wijzigingen van tarieven en/of omvang van de diensten worden tenminste 1 maand voor facturering
schriftelijk, per e-mail, elektronische nieuwsbrief of publicatie op de website(s) van 4AllBusiness kenbaar gemaakt.
3.3.4. Als na de ingangsdatum de betaling nog niet is ontvangen dan worden de verplichtingen van
4AllBusiness opgeschort tot de ontvangst.

Artikel 3.4. Service- en onderhoudscontracten
3.4.1. Voor een service- en onderhoudscontract gelden de bepalingen voor een abonnement (zie artikel 3.3).
3.4.2. Ondersteuning geschiedt overeenkomstig de bepaling van het afzonderlijke service- en
onderhoudscontract.

Artikel 3.5 Intellectuele eigendom
3.5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de applicatie berusten uitsluitend bij
4AllBusiness en/of haar leveranciers. Dit geldt ook voor alle prototypes, demo’s, tekeningen, ontwerpen,
schetsen, modellen en dergelijke, door of namens 4AllBusiness bij de uitvoering van een overeenkomst
vervaardigd, welke onvervreemdbaar eigendom blijven van 4AllBusiness
Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten,
handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele
eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de 4AllBusiness software, waaronder tevens
begrepen know how en handelsgeheimen. Er wordt uitsluitend een gebruiksrecht verkregen en
bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
3.5.2. Contractant garandeert 4AllBusiness te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte
gegevens of anderszins, 4AllBusiness niet in strijd zal brengen met wettelijk voorschriften of beschermde
rechten van derden.
3.5.3. Contractant vrijwaart 4AllBusiness volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken
welke derden jegens 4AllBusiness te gelden zouden mogen maken uit hoofde van schending van de vorige
alinea.
3.5.4. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere
rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent
het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
3.5.5. 4AllBusiness behoudt ten allen tijde het auteursrecht op al haar publicaties en ontwikkelde software,
inclusief in opdracht uitgevoerde maatwerk. Niets van hiervan mag worden verveelvoudigd of
openbaargemaakt zonder schriftelijke toestemming van 4AllBusiness
3.5.6. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van 4AllBusiness en/of haar
leveranciers, behoudt 4AllBusiness zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de
veroorzaker te verhalen.

Artikel 3.6. Aansprakelijkheid
3.6.1. 4AllBusiness , noch de leverancier, noch de auteur kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor enige
schade voortvloeiende uit het gebruik van 4AllBusiness software of een eventuele fout in de software.
3.6.2. Contractant dient zorg te dragen voor voldoende voorzorgsmaatregelen om de goede werking van de
4AllBusiness software te waarborgen en het verlies of beschadiging van data te voorkomen. Met name wordt
hier bedoeld het nemen van afdoende maatregelen tegen virussen, hackers, spyware e.d., passende
hardware, bevoegdheidsregeling en wijze van dataopslag (zonodig met een dataserver).
3.6.3. Contractant dient te zorgen voor dagelijkse backups van de data behorende bij de 4AllBusiness
software.
3.6.4. Databestanden behorende bij 4AllBusiness software mogen alleen met toestemming van 4AllBusiness
en met in achtneming van de door 4AllBusiness gestelde voorwaarden gekoppeld worden aan niet4AllBusiness software.
3.6.5. 4AllBusiness is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of slecht kunnen bereiken
van website(s) / webserver(s) / de applicaties met bijbehorende bestanden wegens overbelasting of
storingen / problemen met de systemen waarvan de 4AllBusiness software gebruik maakt.
3.6.6. 4AllBusiness is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van catalogi, noch van databases en
websites die op enigerlei wijze met 4AllBusiness software zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van
hyper(text)link(s) of metatag(s). 4AllBusiness is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of
verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website
beschikbaar is of verkregen wordt via cookies.
3.6.7. 4AllBusiness garandeert dat de 4AllBusiness software substantieel werkt overeenkomst de in de
bijbehorende handleiding. 4AllBusiness houdt zich het recht voor kleine verbeteringen en wijzigingen aan te
brengen. 4AllBusiness garandeert niet dat 4AllBusiness software bug- of virusvrij is. Wel zal 4AllBusiness
trachten dit naar vermogen te voorkomen en te verhelpen.
3.6.8. 4AllBusiness garandeert niet dat de informatie op haar websites actueel, foutvrij, compleet en/of
accuraat is.
3.6.9. Voor het overige is de aansprakelijkheid van 4AllBusiness beperkt tot de schade die het rechtstreeks
en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen grove tekortkomingen en/of nalatigheden, met dien
verstande dat 4AllBusiness nimmer meer zal vergoeden dan bedrag van de (deel)factuurwaarde excl. BTW,
die door een Contractant voor de prestatie waarin 4AllBusiness tekort is geschoten zijn betaald.
3.6.10. De aansprakelijkheid van 4AllBusiness wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant 4AllBusiness onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en 4AllBusiness ook
na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
4AllBusiness in staat is adequaat te reageren.
3.6.11. Aansprakelijkheid van 4AllBusiness voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3.6.12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 4AllBusiness meldt.

Artikel 3.7. Privacy
3.7.1. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het geheimhouden van inlognamen en
wachtwoorden. Contractant is gehouden 4AllBusiness direct te informeren als zij op de hoogte zijn van enig
ongeoorloofd gebruik van door 4AllBusiness verstrekte inlognamen en wachtwoorden

Dealers

Voorwoord
Voor zover het hier een overeenkomst met een dealer betreft, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk 4 in
aanvulling op de bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing.

Artikel 4.1. Dealers
4.1.1. Officiële dealers van 4AllBusiness hanteren voor zover mogelijk gelijkluidende algemene voorwaarden,
tenzij anders in het dealercontract overeengekomen.
4.1.2. Dealers kunnen geen verplichtingen aangaan in naam van 4AllBusiness.
4.1.3. Het staat Dealers niet vrij om een eigen naam aan 4AllBusiness software te geven
4.1.4. Dealers zijn gehouden dezelfde prijzen en kortingen voor 4AllBusiness producten en diensten te
hanteren als 4AllBusiness
4.1.5. 4AllBusiness heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Dealers zijn aan een
prijswijziging gebonden, tenzij zij binnen vijf dagen nadat deze wijziging aan hen bekend is gemaakt de
dealerovereenkomst conform deze voorwaarden opzeggen. Deze prijswijziging dient de dealer onverwijld aan
haar Contractants door te voeren.
4.1.6. Het is dealers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de applicatie zonder schriftelijke
toestemming van 4AllBusiness
4.1.7. De dealerovereenkomst voor 4AllBusiness software geldt voor de duur van één jaar en wordt telkens
stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij het uiterlijk 2 kalendermaanden voor het verstrijken van het
betreffende jaar door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst wordt opgezegd.
4.1.8. 4AllBusiness heeft het recht de dealerovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien niet wordt
voldaan aan de verplichtingen die aan de dealerovereenkomst zijn verbonden, waaronder de uit deze
voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. 4AllBusiness is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten
tijde van het beëindigen van de dealerovereenkomst ter zake aan gelden zijn betaald.